ELSTER渦輪流量計QA160 80Z1 16bar Qmin

發(fā)布時(shí)間:1/6/2024 | 42 次閱讀

上海航歐銷(xiāo)售ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器

 

  ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器

 

 

上海航歐機電設備有限公司從事進(jìn)口機電設備、儀器儀表等備品備件的銷(xiāo)售,是經(jīng)營(yíng)世界各地進(jìn)口設備機

電配件的企業(yè)。上海航歐公司與眾多品牌電子元件供應商建立有良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成

了穩定的供應網(wǎng)絡(luò ),良好的供應商關(guān)系和多年的行業(yè)經(jīng)驗,使我們在價(jià)格及貨期上有優(yōu)勢

 

上海航歐銷(xiāo)售ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器

 

  ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器

 

 

 ELSTER檢測儀PARTNO:2925M1264S/N:2110680037

 

 

 ELSTER備件QA10080Z1Qmin:10m3/HQmax:160m3/H

 

 

 ELSTER備件IN-Z61

 

 

 ELSTER備件QA100-80F

 

 

 ELSTER流量計MNR-KQn6

 

 

 ELSTER流量計QA65ZDN50,PN4,流量0-100m3/h

 

 

 ELSTER水表H4000

 

 

 ELSTER檢測儀PARTNO:2925M1264S/N:2110680037

 

 

 ELSTER水表H4000

 

 

 ELSTER檢測儀PARTNO:2925M1264S/N:2110680037

 

 

 ELSTEROO流量計QA16080ZI

 

 

 ELSTEROO流量計QA16080ZI

 

 

 ELSTER檢測儀PARTNO:2925M1264S/N:2110680037

 

 

 ELSTER渦輪流量計QA10080ZI

 

 

 ELSTER流量計RVG-ST/G16/DN25/PN16

 

 

 ELSTER水表H4000

 

 

 ELSTER流量計QuantometerQAE650150ZIQmin50m3/hQmax1000m3/hT:-10/+60Pmax4barDN150

 

 

 ELSTER流量計RVG-ST/G16/DN25/PN16

 

 

 ELSTER流量計QA400DN1004BAR/0~50DEGC100DFLANGE32~650M3/H

 

 

 ELSTER備件FlowmeterTURBINEQAE400DN1004BAR/0~50DEGC100DFLANGE32~650M3/H

 

 

 ELSTER-0001DM40N40流量表

 

 

 ELSTER-0012AQ65DN50

 

 

 ELSTER-0013J48KDN20ELSTER-00531.6A/250V

 

 ELSTER-00523A/250V

 

 

 ELSTER-0048ACTUATORSIC20,IC40

 

 

 ELSTER-0012AQ65DN50上海航歐

 

 

 ELSTER-0025CE-0085

 

 

 ELSTER-0049D926.331.31A.H.A.V

 

 

 ELSTER-0039DE250Z100-40BDN100

 

 

 ELSTER-0038DE400Z150-40BDN150

 

 

 ELSTER-0003DG150T844478304L30壓力開(kāi)關(guān)

 

 

 ELSTER-0002DG470Q1264QA10080Z流量計

 

 

 ELSTER-0004DG50T844478204L30壓力開(kāi)關(guān)

 

 

 ELSTER-0005DG6T844478004L30壓力開(kāi)關(guān)

 

 

 ELSTER-0042DL3AG-6K

 

 

 ELSTER-0001DM40N40流量表

 

 

 ELSTER-0057DN50G40ANSI3002.5MPa

 

 

 ELSTER-0032DN80PN16QA100.80ZI69180902

 

 

 ELSTER-0027DVGW-NR.G95E062

 

 

 ELSTER-0043EK210

 

 

 ELSTER-0030EK230

 

 

 ELSTER-0014G650

 

 

 ELSTER-0006GA0-A4-4-614Y2壓力開(kāi)關(guān)

 

 

 ELSTER-0010HDBGZG4PN16

 

 

 ELSTER-0013J48KDN20

 

 

 ELSTER-0040MAF25EI

 

 

 ELSTER-0056MNR-K,K=0.1L/脈沖流量表

 

 

 ELSTER-0041MR25F6

 

 

 ELSTER-0054MR50F5SM訂貨號33478636

 

 

 ELSTER-0008MR60F5SM33193669

 

 

 ELSTER-0035Q-75-X-KDN8020-400m3/h

 

 

 ELSTER-0022Q100DN80PN16

 

 

 ELSTER-0023Q1000DN150PN16

 

 

 ELSTER-0029Q1000DN200PN1080-1600Nm/h

 

 

 ELSTER-0024Q160DN80PN160

 

 

 ELSTER-0021Q400DN100PN16

 

 

 ELSTER-0020QA/E160DN80長(cháng)度:120mm

 

 

 ELSTER-0047QA10080ZPN1610-160m3/h

 

 

 ELSTER-0034QA100-80ZIDN100Pmax:16bar

 

 

 ELSTER-0007QA10080Z1SN:69170108/2006

 

 

 ELSTER-0044QA10080ZI

 

 

 ELSTER-0046QA16080ZPN16

 

 

 ELSTER-0036QA16080Z116barQmin:10m3/h

 

 

 ELSTER-0028QA250

 

 

 ELSTER-0045QA40DN25PN4流量計

 

 

 ELSTER-0033QA6550ZI

 

 

 ELSTER-0031QA65ZI渦輪流量計

 

 

 ELSTER-0055QQmax=20000Nm3/hDN300,PN10

 

 

 ELSTER-0050R054250V/2A1100

 

 

 ELSTER-0009TRZG65DN50PN10

 

 

 ELSTER-0011TRZG1000DN150PN1.6MPA

 

 

 ELSTER-0015TRZ2G400DN150ANSI300

 

 

 ELSTER-0037TRZ2-G250,DN80

 

 

 ELSTER-0026TRZ2G250DH80PN16

 

 

 ELSTER-0058TRZ2型氣體渦輪流量計G650

 

 

 ELSTER-0017TVCG100DN80PN16

 

 

 ELSTER-0018TVCG400DN100PN16

 

 

 ELSTER-0016TVCG400DN100PN16

 

 

 ELSTER-0019TVCG65DN50PN16

 

 

 ELSTER-0014G650

 

 

 ELSTER-0015TRZ2G400DN150ANSI300

 

 

 ELSTER-0016TVCG400DN100PN16

 

ELSTER-0017  TVC G100 DN80 PN16

ELSTER-0018  TVC G400 DN100 PN16

ELSTER-0027  DVGW-NR.G95 E062

ELSTER-0028  QA250ELSTER-OO19  CE-0085BM0186 渦輪流量計

ELSTER-0009  TR Z G65 DN50 PN10上海航歐

ELSTER-OO14  A-II 2271151 D98 6.131.04

ELSTER-0022  Q100 DN80 PN16

ELSTER-0035  Q-75-X-K DN80 20-400m3/h

ELSTER-0004  DG50T 84447820 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER 備件 IN-Z61

ELSTER 渦輪流量計 QA10080ZI

ELSTER-0033  QA65 50ZI

ELSTER-0014  G650

ELSTER-OO12  HDBGZ G4 (PN25)

ELSTER 水表 H4000

ELSTER 流量計 Quantometer   QAE650 150 ZI    Qmin 50m3/h  Qmax 1000m3/h   T:-10/+60 Pmax 4bar     DN150

ELSTER 流量計 MNR-K  Qn 6

ELSTER-0028  QA250

ELSTER 水表 H4000

ELSTER-0003  DG150T 84447830 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER 流量計 QA65Z DN50,PN4,流量0-100m3/h

ELSTER-0029  Q1000 DN200 PN10 80-1600Nm/h

ELSTER-0023  Q1000 DN150 PN16

ELSTER 檢測儀 PART NO:2925M1264  S/N:2110680037

ELSTEROO 流量計 QA16080ZI

ELSTER-0030  EK230

ELSTER 備件 QA100 80 Z1 Qmin:10m3/H Qmax:160m3/H

ELSTER 流量計 RVG-ST/G16/DN25/PN16

ELSTER-OO1O  G160DM100PN16

ELSTER-OO16  Q1600 DN200 PN10 130-2500Nm/H

ELSTER 備件 Flowmeter TURBINE QAE 400 DN 100 4BAR/0~50 DEG C 100D FLANGE 32~650M3/H

ELSTER-0002  DG4705 AQ1264QA100 80Z流量計

ELSTER-0015  TRZ2 G400 DN150 ANSI300

ELSTER 流量計 QA 400 DN 100 4BAR/0~50 DEG C 100D FLANGE 32~650M3/H

ELSTER-0027  DVGW-NR.G95 E062

ELSTER-0016  TVC G400 DN100 PN16

ELSTER-0020  QA/E 160DN80 長(cháng)度:120mm

ELSTER-0001  DM40N40流量表

ELSTER-0011  TRZ G1000 DN150 PN1.6MPA

ELSTER 流量計 RVG-ST/G16/DN25/PN16

ELSTER 備件 QA100-80F

ELSTER-0021  Q400 DN100 PN16

ELSTER 檢測儀 PART NO:2925M1264  S/N:2110680037

ELSTER-0005  DG6T 84447800 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0036  QA160 80Z1 16bar Qmin :10m3/h

ELSTER-0013  J48K DN20

ELSTER-0008  MR60F5SM 33193669

ELSTER-0026  TRZ2G250DH80PN16

ELSTER-0018  TVC G400 DN100 PN16

ELSTER-0024  Q160 DN80 PN160

ELSTER-0017  TVC G100 DN80 PN16上海航歐

ELSTER-0007  QA10080Z1 SN:69170108/2006

ELSTER-0010  HDBGZ G4PN 16

ELSTEROO 流量計 QA16080ZI

ELSTER-0034  QA100-80ZI DN100 Pmax: 16bar

ELSTER-0012  AQ65 DN50

ELSTER 檢測儀 PART NO:2925M1264  S/N:2110680037

ELSTER-0019  TVC G65 DN50 PN16

ELSTER-OO15  DE160Z80-40B

ELSTER 水表 H4000

ELSTER-OO13  FLOW METER QA-40

ELSTER 檢測儀 PART NO:2925M1264  S/N:2110680037

ELSTER-0006  GA0-A4-4-6 14Y2壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0025  CE-0085

ELSTER-0031  QA65ZI  渦輪流量計

ELSTER-OO18  AQ250 ND100 PN16

ELSTER-OO11  EK260

ELSTER-0032  DN80 PN16 QA100.80ZI 69180902

ELSTER-0029  Q1000 DN200 PN10 80-1600Nm/h

ELSTER-0030  EK230

ELSTER-0031  QA65ZI  渦輪流量計

ELSTER-0032  DN80 PN16 QA100.80ZI 69180902

ELSTER-0019  TVC G65 DN50 PN16

ELSTER-0020  QA/E 160DN80 長(cháng)度:120mm

ELSTER-OO11  EK260

ELSTER-OO12  HDBGZ G4 (PN25)

ELSTER-OO13  FLOW METER QA-40

ELSTER-OO14  A-II 2271151 D98 6.131.04

ELSTER-0002  DG4705 AQ1264QA100 80Z流量計

ELSTER-0003  DG150T 84447830 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0004  DG50T 84447820 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0005  DG6T 84447800 4L30壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0006  GA0-A4-4-6 14Y2壓力開(kāi)關(guān)

ELSTER-0007  QA10080Z1 SN:69170108/2006

ELSTER-0008  MR60F5SM 33193669

ELSTER-0009  TR Z G65 DN50 PN10

ELSTER-0010  HDBGZ G4PN 16)上海航歐

ELSTER-0011  TRZ G1000 DN150 PN1.6MPA

ELSTER-OO15  DE160Z80-40B

ELSTER-OO16  Q1600 DN200 PN10 130-2500Nm/H

ELSTER-OO18  AQ250 ND100 PN16

ELSTER-OO19  CE-0085BM0186 渦輪流量計

ELSTER-0021  Q400 DN100 PN16

ELSTER-0022  Q100 DN80 PN16上海航歐

ELSTER-0023  Q1000 DN150 PN16

ELSTER-0024  Q160 DN80 PN160

ELSTER-0025  CE-0085

ELSTER-0026  TRZ2G250DH80PN16

ELSTER-0033  QA65 50ZI

ELSTER-0034  QA100-80ZI DN100 Pmax: 16bar

ELSTER-0035  Q-75-X-K DN80 20-400m3/h

ELSTER-0036  ELSTER渦輪流量計QA160 80Z1 16bar Qmin :10m3/h

ELSTER-OO1O  G160DM100PN16

上海航歐銷(xiāo)售ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器

 

 

275806-EU    現貨查詢(xún)

         E62.S23-563M30/P (3x55.7uF/ 1200Vac)       276.396-505601/221111 現貨查詢(xún)

27681 現貨查詢(xún)

27689    現貨查詢(xún)

B0701061 276993160 現貨查詢(xún)

B0701091 276996170 現貨查詢(xún)

27773 現貨查詢(xún)

10043542780-1 現貨查詢(xún)

27894DSA1-S12W-1M1A配套的接頭)  現貨查詢(xún)

279-1013-20 現貨查詢(xún)

279-9004 現貨查詢(xún)

RS748-617  279.25.28 現貨查詢(xún)

28-281B0/10 現貨查詢(xún)

28-281B0/100 現貨查詢(xún)

28-281B0/500 現貨查詢(xún)

28-282BR.39/1000 現貨查詢(xún)

28-282BR.40/25 現貨查詢(xún)

28-28KW7.95/1000 現貨查詢(xún)

28-28KW7.95/500 現貨查詢(xún)

28.28KW7.98/1000 現貨查詢(xún)

U02800064280 LTS 現貨查詢(xún)

280084280 LTS/S9 現貨查詢(xún)

U02800028280 LTSTX 現貨查詢(xún)

280078280 LTSTX/S8 現貨查詢(xún)

280-301 現貨查詢(xún)

280-314 現貨查詢(xún)

280-324 現貨查詢(xún)

280-681 現貨查詢(xún)

         10036730         280296 現貨查詢(xún)

2806T6 現貨查詢(xún)

28081-3 現貨查詢(xún)

282-308 現貨查詢(xún)

282-681 現貨查詢(xún)

283-671/0.2-16mm2/灰 現貨查詢(xún)

283-677/0.2-16mm2/黃綠色 現貨查詢(xún)

2831 現貨查詢(xún)

U02850708285/13" 現貨查詢(xún)

U02850709285/14" 現貨查詢(xún)

U02856006285KA 6" 現貨查詢(xún)

286-336 現貨查詢(xún)

286.015.604 現貨查詢(xún)

286600414 D864 380V/60Hz IP44, K22 現貨查詢(xún)

28801011 現貨查詢(xún)

28835-70-062E 現貨查詢(xún)

ELSTER流量計、ELSTER傳感器、ELSTER渦輪流量計、ELSTER聲波傳感器